உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் உரிமம் பெற ஆக.4 கடைசி

திண் டுக் கல், ஜூலை 27:
உண வு பா து காப் புச் சட் டத் திற் கான உரி மத்தை ஆக.4க்குள் பெற் றுக் கொள் ள லாம் என்று உணவு பாது காப்பு மற் றும் மருந்து நிர் வா கத் துறை தெரி வித் துள் ளது.
உணவு பாது காப்பு மற் றும் தரச் சட் டம் நாடு முழு வ தும் அமல் ப டுத் தப் பட் டுள் ளது.
பொதுக் க ளுக்கு தர மான, கலப் ப ட மில் லாத, சுகா தா ர மான உணவு கிடைக் க வும், பூச் சி கள் மற் றம் தொற் று நோய் கள் பர வா மல் தடுப் பதே இச் சட் டத் தின் நோக் க மா கும்.
இதன் படி அனைத்து உணவு வணி கர் கள் பதி வுச் சான்று உரி மம் பெறு தல் கட் டா ய மாக் கப் பட் டுள் ளது. இந்த சட் ட மா னது அரசு, அரசு சார்ந்த, அரசு சாராத, தனி யார் உணவு வணி கர் கள் மற் றும் உணவு கையா ளு ப வர் கள் என அனை வ ருக் கும் பொருந் தும்.
எனவே திண் டுக் கல் மாவட் டத் திற்கு உட் பட்ட அனைத்து வணி கர் க ளும் http//foodlicensing.fsai.gov.in என்ற இணை ய த ளத் தின் மூலம் விண் ணப் பித்து உரி மம் பெற லாம்.
ஆக.4க்குள் உரி மம் பெற்று கொள்ள கடை சி நாள் ஆகும்.
மேலும் விப ரங் க ளுக்கு திண் டுக் கல்-பழநி ரோட் டில் உள்ள உணவு பாது காப்பு மற் றும் மருந்து நிர் வா கத் துறை அலு வ ல கத்தை தொடர்பு கொள் ள லாம்.
Advertisements

FDA to train more than 1,000 Kolhapur street food vendors about importance of cleanliness, hygiene

Kolhapur: Citizens may soon have little to fear while digging into their favourite street snacks with cleanliness and hygiene training on the cards for over 1,000 street vendors.
The Food and Drug Administration (FDA) will team up with students from the department of food science and technology of the Shivaji University, Kolhapur (SUK), to train more than 1,000 street side food vendors in the city about importance of the cleanliness and hygiene.
S M Deshmukh, assistant commissioner, city unit of FDA, said there is a dire need of training and assistance for streetside food vendors to let them know about the importance of food hygiene, cleanliness, how it should be stored and how they can keep the food fresh. He added that it will help to improve food safety.
Deshmukh said the training will begin from June 15 and the department will start with a survey of such vendors. It is likely that the number of street vendors may be more than 1,000.
Another official from the department said the number of street food vendors has increased in the recent years and most of them are at public places like Rankala lake, movie theatres, the RTO office, and bazaar areas.
“There is always concern about the cleanliness and possibility of related illnesses where streetside food is concerned. All vendors need to know about the scientific methods of food preparation, its storage, and how small things like wearing gloves while serving food and keeping food at the right temperature can help greatly,” said the official.
An official from the university department said the FDA initiative an innovative one as students will be able to interact with vendors and tell them about food safety. He added that the students are well-suited for this initiative since they study various aspects of food and food precessing such as preservation, chemistry, quality and others.

Govt laboratory test report shows Maggi safe for consumption: Nestle India

The local arm of the Swiss packaged food company said that the reports found lead levels for all samples within permissible limit
In June 2015, the Food Safety and Standards Authority of India had banned Maggi noodles.
New Delhi: A government laboratory that tested 29 samples of Maggi noodles at the instance of the Supreme Court has reported that the popular snack is safe for consumption, boosting the prospects of the Indian arm of swiss multinational Nestle in a case before the court.
Nestle India said on Monday that the tests conducted by the Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysuru, a government laboratory found nothing wrong with the product.
The report was submitted to the court on 6 April and released to the company late last week.
The local arm of the Swiss packaged food company said that the reports found lead levels for all samples within permissible limit. Mint has not seen a copy of the report.
On 13 January, the apex court asked the national research lab, approved by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), to clarify if lead levels in the samples of Maggi noodles it tested on 16 December were within prescribed levels.
According to Nestle India’s statement, all 29 samples of Maggi noodles (13 and 16 in two tranches) were collected by the relevant authorities following due process and then directly submitted to CFTRI. “The CFTRI findings and the recent Order dated 31 March 2016, issued by the Food Standards and Safety Authority of India (FSSAI), clarifies that additive MSG can be used under Good Manufacturing Practices in permitted food products and there is no prescribed level,” it added.
The local unit of the Swiss packaged food company was embroiled in a controversy after FSSAI banned the sale of Maggi on 5 June 2015, citing the presence of monosodium glutamate and excess lead. The company could not sell the popular snack for six months in 2015. Nestle India relaunched Maggi noodles in November.
For the year to December (Nestlé India follows a January-December accounting year), net profit fell 52% to Rs.563.27 crore.
In its annual results statement, Nestle India said, “The company faced an unusual situation with Maggi Noodles that impacted its operations during the 2nd, 3rd and 4th quarters. The results for the year and for the 4th quarter ended 31 December, 2015 are not fully comparable with the results of the previous corresponding periods.”
Equity analysts remain optimistic about the prospects of Nestle India. “We remain positive on Nestlé from 2-3 years’ perspective, being a strong play on urban revival. But over medium term, the company’s margins and volumes will remain under pressure,” Edelweiss Securities analyst Abneesh Roy said in a note on 15 February.

FSDA’s scheme to get your food item tested in Rs1,000 gets poor response

MEERUT: The Food Safety and Drugs Administration (FSDA) scheme by the state government that began in June this year is yet to gain traction in Meerut. As per the scheme, the laboratories are open to ordinary citizens – if someone is wary of a certain food item and wants it tested, he or she can submit a sample, pay Rs 1,000 and have it tested. So far, the scheme has got a poor response with only four takers from the city.
JP Singh, Chief Food Safety Officer, told TOI, “Only four items have been tested under this initiative – ghee, mustard oil, refine oil and namkeen. Out of these four samples, mustard oil was found substandard. Apart from mustard oil, all items were found up to the mark.”
“Rs 1,000 is not a huge amount for a middle class person and the people who are taking benefit from this initiative are basically manufacturers who purchase food items in bulk. If a shopkeeper makes besan ladoos, he can get besan and ghee checked in the lab, and in case of any irregularity, he wouldn’t face the wrath from the authorities,” added Singh.
He further stated that the food sample test report cannot be used for legal purposes; it is only for their personal use. If the city residents find that the report for a certain food item is negative, they will have to ask the local authorities to conduct a fresh testing of the samples from that shop—which will invite a lawsuit if found negative.
When asked about the reason behind the scheme’s poor response, Singh, said, “The government is not advertising it due to limited funds. Hence, most of the people are unaware about it.”
You can get these tested:
# Milk and milk products # Oil and vanaspati # Fruits and vegetables # Cereals # Pulses # Sweets and confectionary items # Sweetening agents # Salt and spices; items manufactured using them # Tea/Coffee # Pan masala # Cooked food # Proprietary food

Punjab govt intensifies drive against sale of adulterated sweets

Punjab government has intensified the on-going drive against the sale of adulterated sweets in the state, with Health Department officials raiding the shops and godowns suspected to be selling, storing and manufacturing such products.
Punjab Health and Family Welfare minister Surjit Kumar Jiyani directed the District Health Officers to act tough against thoses selling, adulterated and contaminated food items.
He said the government has already issued notice to take strict action against sale of such items.
The health department has launched a campaign against the sale of impure food items including sweets, khoya (condensed milk) and other milk especially during the ongoing festival season.
“With a view to ensuring purity in the sweets and other eatables, traders have been inspected by the Department of Food and Supplies across the state, he said.
Staggering traders will be prosecuted for selling commodities in violation of health and safety norms, he added.
He said that in order to keep strict vigil on the milk products and khoya coming from other states, the Minister said that all the entry points including the railway stations, bus stands have been guarded against adulterated food items.
“The adulterated food items would be destroyed then and there by the special task force deputed at various sensitive points,” Jayani said.
He said that according to the Food Safety and Standards Act, the punishment for selling adulterated food is seven years imprisonment and a Rs 10 lakh fine.
For selling sub-standard food one could face a maximum fine of Rs 10 lakh, he said, adding that for death caused by adulterated food, the offender could face life time jail term.

Officials check on food quality


Close scrutiny:I. Danaraju, Food Safety Officer, inspects a sweet stall on J.N. Street in Puducherry on Wednesday.

Dept. of Food Safety inspect sweet, confectionary shops in Puducherry
Ahead of the Deepavali festival, officials from the Department of Food Safety on Wednesday inspected sweet and confectionary shops to ensure that was no adulteration in food items.
The team, led by I. Danaraju, Food Safety Officer, took over 50 samples of sweets from various outlets across the city and its suburbs to check the quality of raw materials.
Owners were instructed to maintain hygiene and quality as per the Food Safety and Standards Act, 2006.
Officials inspected raw materials that are used in making sweets as well as the final products.
The inspection is aimed at detecting the quality of sweets and whether non-permitted colours are used since there is a spurt in sales during the festive season.
Mr. Danaraju said that some outlets made use of used palm oil with refined oil and used non-permitted colours which are not allowed under the Food Safety and Standards Act. Sweets are also prepared in advance and sold in bulk which could lead to deteriorating in quality. The samples would be tested at the Food and Drugs Testing Laboratory here.
If any adulteration was found, stringent action would be taken under the Food Safety and Standards Act, 2006. Food Safety Officials would continue with the surprise raids on Thursday.
Public can send messages to 94435 36146 about adulteration in sweets, he added.

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குடிநீர் தொழிற்சாலைகளில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு

கட லூர் மாவட் டத் தில் உணவு பாது காப் புத் துறை அதி கா ரி கள் மேற் கொண்ட ஆய் வில் விதி மு றை களை பின் பற் றாத 19 தொழிற் சா லை க ளுக்கு எச் ச ரிக்கை விடுத் துள் ள னர்.
தமி ழ கத் தில் வட கி ழக்கு பருவ மழை தீவி ர ம டைந் துள்ள நிலை யில் நோயற்ற வாழ் விற்கு சுகா தா ர மான குடி நீர் விநி யோ கம் முதன்மை இடத்தை பிடித் துள் ளது. இந் நி லை யில் சுத் தி க ரிக் கப் பட்ட குடி நீர் தொடர் பாக மாவட் டம் முழு வ தும் உணவு பாது காப்பு துறை யி னர் அதி ரடி சோதனை மேற் கொண் டுள் ள னர். மாவட் டத் தில் கட லூர், பண் ருட்டி, நெல் லிக் குப் பம், விருத் தா ச லம், சிதம் ப ரம் உள் ளிட்ட இடங் க ளில் 34 சுத் தி க ரிக் கப் பட்ட குடி நீர் உற் பத்தி தொழிற் சா லை கள் இயங்கி வரு கி றது. நாள் தோ றும் 300 மில்லி லிட் டர், 500 மில்லி லிட் டர், 1 லிட் டர், 20 லிட் டர் அள வு க ளில் பாட் டில் கள், கேன் கள் உற் பத்தி செய் யப் பட்டு தொழிற் சா லை கள் மூலம் கட லூர், விழுப் பு ரம், புதுச் சேரி பகு தி க ளுக்கு விற் ப னைக்கு அனுப் பப் ப டு கி றது. இதில் 20 லிட் டர் கேன் கள் பெரும் பான் மை யான இல் லங் க ளில் குடி நீர் உப யோ கத் திற்கு பயன் ப டுத் தப் பட்டு வரு கி றது. இந் நி லை யில் உணவு பாது காப்பு துறை அலு வ லர் கள் மேற் கொண்ட ஆய் வில் சம் மந் தப் பட்ட தொழிற் சா லை கள் சுத் தி க ரிப்பு தன் மைக் கான முழு மை யான நிபந் த னை களை பின் பற் று கின் ற னரா என் பது குறித்து ஆய்வு செய் த னர். இதில் 19 தொழிற் சா லை க ளில் மேற் கொள் ளப் பட்ட ஆய் வில் சில வற் றில் உற் பத்தி தொடர் பான நிபந் த னை கள் முழு மை பெ றாத நிலை யில் சம் பந் தப் பட்ட தொழிற் சா லை க ளுக்கு நோட் டீஸ் வழங்கி விளக் கம் கேட் கப் பட் டுள் ள தாக சம் பந் தப் பட்ட துறை யி னர் தெரி வித் த னர்.
கட லூர் அருகே உள்ள கண் ணா ரப் பேட் டை யில் நேற்று உணவு பாது காப்பு அதி காரி ராஜா தலை மை யில் அலு வ லர் கள் நல் ல தம்பி, நந் த கு மார் உள் ளிட் ட வர் கள் ஆய்வு செய் த னர். முழு மை யான சுத் தி க ரிப்பு தன்மை கண் ட றி யப் பட்ட நிலை யில் ஆய்வு குறித்து அலு வ லர் ராஜா கூறு கை யில், பாட் டில், கேன் க ளில் அடைத்து விற் கப் ப டும் குடி நீர் தன்மை முக் கி யத் து வம் பெறு கி றது. இதில் உணவு பாது காப்பு துறை, பிஐ எஸ், ஐஎஸ்ஐ போன்ற சான் றி தழ் பெற் ற தற் கான அடை யா ளங் கள் விற் கப் ப டும் சுத் தி க ரிக் கப் பட்ட குடி நீர் பாட் டில் க ளில் கண் டிப் பாக இடம் பெற வேண் டும். மற்ற தொழிற் சா லை க ளி லும் ஆய்வு செய் யப் பட்டு நிபந் த னை கள் மீறி யி ருந் தால் சம் மந் தப் பட்ட நிறு வ னம் மீது குற் ற வி யல் நட வ டிக்கை எடுக் கப் ப டும் என் றார்.
சுகா த ார மற்ற குடி நீர் குறைந்த விலைக்கு விற் பனை 
மாவட் டம் முழு வ தும் 34 சுத் தி க ரிக் கப் பட்ட குடி நீர் விற் பனை தொழிற் சா லை கள் செயல் ப டும் நிலை யில் அதி க ள வி லான புகார் கள் நெல் லிக் குப் பம், பண் ருட்டி பகுதி தொழிற் சா லை கள் மீது வந் துள் ள தாக உணவு பாது காப்பு துறை யி னர் தெரி வித் த னர். சுத் தி க ரிப்பு தன் மை யில் முழு மை யில் லா மல் போவ தன் மூலம் குறைந்த விலைக்கு முக வர் க ளுக்கு விற்று காசு பார்த்து வரு கின் ற னர். இதன் மூலம் நோய் தாக் கும் அபா யம் அதி க ரிக் கும் என ஆய் வில் கண் ட றி யப் பட் டுள் ளது. இதனை சுகா தார துறை அதி கா ரி கள் போர்க் கால அடிப் ப டை யில் ஆய்வு செய்ய வேண் டும் என சமூக ஆர் வ லர் கள் கோரிக்கை விடுத் துள் ள னர்.