சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் பரபரப்பு நோயாளிகளுக்கான உணவில் தரமில்லை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி ஆய்வு கடைகளில் இருந்து உணவு பொருட்கள் பறிமுதல்

சேலம், ஜூலை 29:
சேலம் அரசு மருத் து வ ம னை யில் நோயா ளி க ளுக்கு வழங் கும் உண வில் தர மில்லை என வந்த புகா ரின் பே ரில் உணவு பாது காப் புத் துறை அதி காரி ஆய்வு நடத் தி னார்.
சேலம் ேமாகன் குமா ர மங் க லம் அரசு மருத் து வக் கல் லூரி மருத் து வ ம னைக்கு தின மும் ஆயி ரக் க ணக் கான நோயா ளி கள் வந்து சிகிச்சை பெற் றுச் செல் கின் ற னர். 5 ஆயி ரத் திற் கும் மேற் பட் டோர் உள் நோ யா ளி யாக தங் கி யி ருந்து சிகிச்சை பெறு கின் ற னர். இந்த ேநாயா ளி க ளுக்கு அரசு மருத் து வ மனை வளா கத் தில் உள்ள சமை யல் கூடத் தில் உணவு தயா ரிக் கப் பட்டு, வழங் கப் ப டு கி றது. இந்த உண வில் தர மில்லை என் றும், சுகா தா ர மற்ற முறை யில் இருப் ப தா க வும் மாவட்ட உணவு பாது காப் புத் து றைக்கு புகார் கள் சென் றது.
இந்த புகா ரின் பேரில் நேற்று மாலை, மாவட்ட உணவு பாது காப் புத் துறை நிய மன அலு வ லர் அனு ராதா தலை மை யி லான குழு வி னர் அரசு மருத் து வ ம னை யின் சமை யல் அறை யில் அதி ரடி சோதனை நடத் தி னர். உணவு தயா ரிக் கும் முறை, உணவு பொருட் களை பார் வை யிட் ட னர். பின் னர், மருத் து வ மனை வளா கத் தில் உள்ள அம்மா உண வ கத் தில் ஆய்வு செய் த னர். இவ் வி ரண்டு இடங் க ளி லும் சுகா தா ர மான முறை யில் உணவு தயா ரிக் கி றார் களா என ஆய்வு நடத் தி னர்.
பின் னர், மருத் து வ மனை வளா கத் தில் உள்ள 2 தனி யார் கடை க ளில் சோத னை யிட் ட னர். அந்த இரு கடை க ளும் உரிய அனு ம தி யின்றி மதிய சாப் பாடு உள் பட உணவு பொருட் களை விற் பனை செய் வது தெரி ய வந் தது. மேலும், பிளாஸ் டிக் கவர் க ளில் கட்டி வைக் கப் பட் டி ருந்த 50 டீ பார் சல் கள், 100 சாம் பார் உள் ளிட்ட குழம்பு வகை பார் சல் களை பறி மு தல் செய் த னர். காலா வ தி யான குளிர் பா னங் கள், பிரட் உள் ளிட்ட உணவு பொருட் கள் விற் கப் ப டு கி றதா என வும் சோத னை யிட் ட னர்.
இதன் பின் உரிய அனு ம தி யில் லா த தால், 2 கடை க ளி லும் டீ மற் றும் உணவு பொருட் கள் விற் பனை செய்ய தடை விதித் த னர். அதன் உரி மை யா ளர் களை விசா ர ணைக்கு வரும் படி, மாவட்ட நிய மன அலு வ லர் அனு ராதா உத் த ர விட் டார். இச் சோ தனை மருத் து வ மனை வளா கத் தில் பெரும் பர ப ரப்பை ஏற் ப டுத் தி யது.
Advertisements

ரூ.50,000 மதிப்புள்ள காலாவதி உணவுப்பொருள் பறிமுதல் செய்து அழிப்பு

வேதா ரண் யம், ஜூலை 29:
வேதா ரண் யம் பகு தி யில் கைப் பற் றப் பட்ட ரூ.50,000 மதிப் புள்ள காலா வதி உண வுப் பொ ருட் கள் அழிக் கப் பட் டது.
வேதா ரண் யம் நக ராட்சி பகு தி க ளில் ஓட் டல், கடை க ளில் நாகை உணவு பாது காப்பு அலு வ லர் தலை மை யில் வட் டார உணவு பாது காப்பு அதி கா ரி கள் கோதண் பாணி, பால குரு, ஆண் டாள் பி ரபு சோதனை நடத் தி னர். அதில் ரூ.50 ஆயி ரம் மதிப் புள்ள காலா வதி உண வுப் பொ ருட் கள் மற் றும் புகை யிலை குட்கா, ஹான்ஸ், பான் ம சாலா மற் றும் போலி டீத் தூள் கைப் பற் றப் பட் டது. பின் னர் வேதா ரண் யம் கடற் கரை சாலை யில் நக ராட்சி குப்பை கொட் டும் இடத் தில் காலா வதி பொருட் களை கொட்டி அழிக் கப் பட் டது. இதை தொ டர்ந்து கடை க ளில் காலா வ தி யான பொருட் க ளை யும், புகை யிலை பொருட் க ளை யும் விற் றால் கடும் நட வ டிக்கை எடுக் கப் ப டும் என்று மாவட்ட உணவு பாது காப்பு அலு வ லர் தட் சி ணா மூர்த்தி தெரி வித் தார்

உணவு பொருட்களில் கலப்படம் அப்பாவி மக்கள் பாதிப்பு பாதுகாப்பு அலுவலர் பேச்சு

ஓம லூர், ஜூலை 28:
உண வில் செய் யப் ப டும் கலப் ப டத் தால் அப் பாவி மக் கள் கடு மை யாக பாதிக் கப் ப டு வ தாக மாவட்ட உணவு பாது காப்பு மற் றும் மருந்து நிர் வா கத் துறை நிய மன அலு வ லர் டாக் டர் அனு ராதா தெரி வித் தார்.
சேலம் மாவட்ட உணவு பொருள் வழங் கல் மற் றும் நுகர் வோர் பாது காப் புத் துறை சார் பில், ஓம லூர் அருகே உள்ள தனி யார் மக ளிர் கலை அறி வி யல் கல் லூ ரி யில் தேசிய நுகர் வோர் பாது காப்பு தின விழா கொண் டா டப் பட் டது. கலெக் டர் சம் பத் தலைமை வகித்து பல் வேறு போட் டி க ளில் வெற் றி பெற்ற மாணவ, மாண வி க ளுக்கு பரிசு வழங்கி பாராட்டு தெரி வித் தார்.
நிகழ்ச் சி யில் மாவட்ட உணவு பாது காப்பு மற் றும் மருந்து நிர் வா கத் துறை நிய மன அலு வ லர் டாக் டர் அனு ராதா பங் கேற்று பேசி ய தா வது:
உணவு, மருந்து, துணி கள், வீட்டு உப யோ கப் பொ ருட் கள், தொலை பேசி சேவை மற் றும் உள் ளாட்சி அமைப் பு க ளின் சேவை போன்ற பல் வேறு சேவை களை நாம் பயன் ப டுத் து கி றோம். அவ் வாறு நாம் பொருள் மற் றும் சேவை களை பெறும் போது விழிப் பு ணர் வு ட னும், எச் ச ரிக் கை யு ட னும் இருக்க வேண் டும். உண வில் செய் யப் ப டும் கலப் ப டத் தால் அப் பாவி மக் கள் கடு மை யாக பாதிக் கப் ப டு கின் ற னர்.
உணவு, மருந்து, துணி கள், வீட்டு உப யோ கப் பொ ருட் கள், தொலை பேசி சேவை மற் றும் உள் ளாட்சி அமைப் பு க ளின் சேவை போன்ற பல் வேறு சேவை களை நாம் பயன் ப டுத் து கி றோம். அவ் வாறு நாம் பொருள் மற் றும் சேவை களை பெறும் போது விழிப் பு ணர் வு ட னும், எச் ச ரிக் கை யு ட னும் இருக்க வேண் டும். உண வில் செய் யப் ப டும் கலப் ப டத் தால் அப் பாவி மக் கள் கடு மை யாக பாதிக் கப் ப டு கின் ற னர்.
அவற்றை உணவு பாது காப் புத் துறை கடு மை யாக கண் கா ணித்து நவ டிக்கை எடுத்து வரு கி றது. அதே போன்று கலப் ப டம், குறை பா டு கள் இருந் தால் பொது மக் கள் அர சுத் துறை அதி கா ரி க ளி டம் புகார் தெரி விக்க வேண் டும். இவ் வாறு அவர் பேசி னார்.
விழா வில் மேட் டூர் சார் ஆட் சி யர் மேக நாத ரெட்டி, மண் டல கூட் டு றவு சங் கங் க ளின் இணை பதி வா ளர் சீனி வா சன் உள் பட அனைத்து துறை அதி கா ரி க ளும் கலந்து கொண் ட னர்.
விழா வில் நுக ர் வோர் விழிப் பு ணர்வு, ஏற் ப டுத் தப் பட் டது. பொருட் க ளில் எவ் வாறு கலப் ப டம் செய் ய ப டு கி றது, அவற்றை தவிர்ப் பது எப் படி, அள வு கள் சரி யாக உள் ளதா, அள வில் எவ் வா றெல் லாம் ஏமாற் றப் ப டு கி றோம் என் பது குறித்த பொருட் காட்சி வைக் கப் பட் டி ருந் தது. மேலும், பள்ளி கல் லூரி மாண வர் க ளுக்கு செயல் விளக் க மும் செய்து கண் பிக் கப் பட் டது.
இதை ய டுத்து உண வின் தரம், நேர் மை யற்ற வணிக முறை கள், நுகர் வோர் பாது காப்பு சட் டங் கள், பயன் கள், தேவைக் கேற்ற நுகர்வு, நுகர் வோ ரின் உரி மை கள் மற் றும் கட மை கள் குறித்து பல வேறு துறை க ளின் வல் லு னர் க ளும் பேசி னர்.

ஓட்டல்கள், பேக்கரியில்உ ணவு பொருள் தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் கையுறை அணிவது கட்டாயம் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் பேச்சு

ஆரணி, ஜூலை 28:
ஆர ணி யில் ஓட் டல், பேக் கரி உரி மை யா ளர் கள் சங் கத் தி னர் மற் றும் உணவு பாது காப்பு அதி கா ரி கள் கலந் து ரை யா டல் கூட் டம் ஓட் டல் உரி மை யா ளர் கள் நல சங் கத் தலை வர் ஆரி யாஸ் ஆர்.சந் தி ரன் தலை மை யில் நேற்று முன் தி னம் நடந் தது. மாவட்ட துணை தலை வர் பாபு முன் னிலை வகித் தார். நகர செய லா ளர் சந் தி ர சே கர் வர வேற் றார்.
இதில் உணவு பாது காப்பு அலு வ லர் பி.ராஜா பேசி ய தா வது: ஓட் டல் கள், ஸ்வீட், பேக் கரி கடை க ளை யும், உணவு பொருட் கள் தயா ரிக் கும் இடங் க ளை யும் தூய் மை யாக வைத் தி ருக்க வேண் டும். பணி பு ரி யும் தொழி லா ளர் கள் மற் றும் ஊழி யர் கள் கண் டிப் பாக கையுறை, தலை யில் பாது காப்பு கவர் அணிந்து உணவு தயா ரிக்க வேண் டும். வாடிக் கை யா ளர் கள் வாங் கும் பொருட் க ளுக்கு கண் டிப் பாக பில் போட்டு கொடுக்க வேண் டும். உணவு தயா ரிக்க பயன் ப டுத் தப் ப டும் பேக் கிங் செய் யப் பட்ட பொருட் க ளில் தயா ரிப்பு தேதி இருக் கி ற தா? என் ப தை யும் காலா வதி தேதியை பார்த் தும் வாங்க வேண் டும்.
டீ, காபி உள் ளிட்ட பானங் கள் தயா ரிக் கும் போது சர்க் கரை மட் டுமே பயன் ப டுத்த வேண் டும். மாற்று பொருட் களை பயன் ப டுத் தக் கூ டாது. இவ் வாறு அவர் பேசி னார்.
கூட் டத் தில் ஓட் டல் சங்க மாவட்ட செய லா ளர் இரா.கண பதி, மாவட்ட பொரு ளாளர் ரங் க நா தன், சங்க உறுப் பி னர் கள் கிருஷ் ண வேணி, பாரி பாபு, ராஜ நா ய கம் வி.கே.சர்மா, எல்.வீர பாண் டி யன், உணவு பாது காப்பு அலு வ லர் ரவிச் சந் தி ரன் உள் ளிட்ட பலர் கலந் துக் கொண் ட னர். முடி வில் சங்க பொரு ளா ளர் பாரி பாபு நன்றி கூறி னார்.

தரமற்ற உணவு பண்டங்களை விற்றால் கடும் தண்டனை உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் எச்சரிக்கை

வேலூர், ஜூலை 28:
வேலூர் சண் மு க ன டி யார் சங்க கூடத் தில் வேலூர் உணவு பாது காப்பு துறை சார் பில் வியா பா ரி க ளுக் கான விழிப் பு ணர்வு விளக் கக் கூட் டம் நேற்று நடந் தது.
மாவட்ட உணவு பாது காப்பு துறை நிய மன அலு வ லர் செந் தில் கு மார் தலைமை தாங் கி னார். மாந க ராட்சி உணவு பாது காப் புத் துறை அதி காரி கவு ரி சுந் தர் முன் னிலை வகித் தார். இதில் எந்த மாதி ரி யான உணவு பொருட் களை நுகர் வோ ருக்கு விற் பனை செய்ய வேண் டும். தர மில் லாத உணவு பொருட் கள், தடை செய் யப் பட்ட உணவு பொருட் கள் போன் றவை குறித்து விளக் கப் பட் டது.
இதில் மாவட்ட உணவு பாது காப்பு அலு வ லர் செந் தில் கு மார் பேசி ய தா வது:
வியா பா ரி க ளுக்கு தர மான உணவு பண் டங் கள் எவை என் பது குறித்து விழிப் பு ணர்வு வேண் டும். அதா வது நுகர் வோ ருக்கு விற் கப் ப டும் உணவு பெருட் க ளின் மீது தயா ரிப்பு நிறு வ னத் தின் பெயர், முக வரி, தயா ரிப்பு தேதி, காலா வதி தேதி, பொருட் க ளின் தரம், ரசா யன வண் ணங் கள் அளவு மதிப் பீடு, மூலப் பொ ருட் கள் போன்ற விவ ரங் களை சரி பார்த்து விற்க வேண் டும். அப் போது தான் உணவு பாது காப்பு துறை அதி கா ரி க ளின் சோத னை யின் போது, இவ் வ ளவு விவ ரங் க ளும் இருந் தும் பொருட் க ளில் குறை பாடு இருந் தால் தயா ரிப்பு நிறு வ னத் தின் மீது மட் டும் நட வ டிக்கை எடுக் கப் ப டும். இல்லை என் றால் போலி உணவு பொருட் கள் என்று தெரிந்தே விற் பனை செய் வது தெரி ய வந் தால் ₹1 லட் சத் திற் கும் மேல் அப ரா த மும், ஆயுள் தண் டனை விதிக் கப் ப டும்.
மேலும் வரும் ஆகஸ்ட் 4ம் தேதிக் குள் வியா பா ரி கள் ஆண்டு வர்த் த கம் ₹12 லட் சத் திற் குள் இருந் தால் ₹100 செலுத்தி பதிவு சான் றும், ₹12 லட் சத் திற்கு மேல் இருந் தால் ₹2 ஆயி ரம் செலுத்தி உரி மச் சான்று பெற வேண் டும். இவ் வாறு அவர் பேசி னார்.
அப் போது வேலூர் மாவட்ட வணி கர் சங்க பேரவை தலை வர் ஞான வேல், 1957ம் ஆண்டு உணவு பாது காப்பு தர நிர் ணய சட் டத்தை விட, தற் போது உள்ள சட் டத் தில் தண் ட னை யும், அப ரா த மும் அதி கம் உள் ளது. இதை முறைப் ப டுத்த கோரிக்கை வைக் கப் பட் டுள் ளது. வியா பா ரி களை கண் கா ணிப் ப து போல், உணவு தயா ரிக் கும் நிறு வ னங் க ளை யும் அதி கா ரி கள் கண் கா ணிக்க வேண் டும் என கோரிக்கை விடுத் தார். கூட் டத் தில் மாந க ராட்சி உணவு பாது காப்பு அதி கா ரி கள் சுரேஷ், கொளஞ்சி, வணி கர் சங்க பேரவை மாநில இணை செய லா ளர் குமார் மற் றும் வியா பா ரி கள் கலந்து கொண் ட னர்.

கோவை ஜூலை28: உணவு பாது காப் பு துறை சார் பில் கடந்த ஒரு மாதம் நடத் திய ஆய் வில் 1.25டன் புகை யிலை பொருட் கள் பறி மு தல் செய் யப் பட் டுள் ளது. கோவை மாவட் டத் தில் தடை செய் யப் பட்ட புகை யிலை பொருட் க ளின் விற் பனை குறித்து உணவு பாது காப்பு நிய மன அதி காரி விஜய் தலை மை யில் ஆய்வு நடத் தப் பட்டு வரு கி றது. இந்த ஆய் வில் குடோன் க ளில் புகை யிலை பொருட் கள் தேக் கி வைக் கப் பட்டு விற் பனை செய் வது தெரி ய வந் தது. இதனை தொடர்ந்து அதி கா ரி கள் மாந க ரின் பல் வேறு இடங் க ளில் நடத் திய ஆய் வில் குடோன் க ளில் இருந்த புகை யிலை பொருட் கள் பறி மு தல் செய் யப் பட் டது. இந்த புகை யிலை பொருட் கள் பெங் க ளூ ரில் இருந்து கோவை கொண்டு வரு வது தெரி ய வந் துள் ளது. இதனை தடுக்க தற் போது அதி கா ரி கள் நட வ டிக்கை மேற் கொண் டுள் ள னர். மேலும், சிறிய கடை க ளில் விற் பனை செய் யப் பட்டு வருதை தடுக் க வும் தொடர் ஆய்வு நடத்தி வரு கின் ற னர். கடந்த ஒரு மாதத் தில் அதி கா ரி கள் பல் வேறு பகு தி க ளில் மொத் தம் 1,458 கடை க ளில் ஆய்வு செய் துள் ள னர். இதில், 344 கடை க ளில் இருந்து 1.25 டன் புகை யிலை பொருட் கள் பறி மு தல் செய் யப் பட் டுள் ளது. இதன் மதிப்பு ரூ5.25 லட் சம். மேலும், 36 கடை க ளில் இருந்து மாதிரி எடுக் கப் பட்டு ஆய் வுக்கு அனுப் பப் பட் டுள் ளது. இது த விர, தண் ணீர் பாட் டில் கள் குறித்து நடத் தப் பட்ட ஆய் வில் 7 நிறு வ னங் க ளின் மாதி ரி கள் எடுக் கப் பட்டு ஆய் வுக்கு அனுப் பப் பட் டுள் ள தாக உணவு பாது காப் புத் துறை அதி கா ரி கள் தெரி வித் த னர்.

நாமக் கல், ஜூலை 28:
கொல் லி மலை வல் வில் ஓரி விழா வுக்கு, தற் கா லிக கடை கள் நடத்த அனு மதி பெற வேண் டும் என உணவு பாது காப் புத் துறை அதி காரி அறி வு றுத் தி யுள் ளார்.
நாமக் கல் மாவட் டம் கொல் லி ம லை யில் வல் வில் ஓரி விழா, வரும் ஆகஸ்ட் 1 மற் றும் 2ம் தேதி க ளில் நடை பெ று கி றது. இதை யொட்டி நாமக் கல் மாவட்ட உணவு பாது காப்பு நிய மன அலு வ லர் கவின் கு மார் தலை மை யி லான அலு வ லர் கள், கொல் லி மலை, சோளக் காடு, செம் மேடு, தெம் பு ளம், பெரிய கோவி லூர் அரப் ப ளீஸ் வ ரர் கோவில் சுற் றி யுள்ள பகு தி க ளில் திடீர் ஆய்வு மேற் கொண் ட னர். ஆய் வின் போது காலா வ தி யான குளிர் பா னங் கள், குடி நீர் பாட் டில் கள், திண் பண் டங் கள், நிறம் கூடு த லாக சேர்க் கப் பட்ட பொருட் கள் ஆகி யவை பறி மு தல் செய் த னர். கார வள்ளி பகு தி யில் அனைத்து கடை க ளி லும் ஆய்வு செய் யப் பட் டது. தங் கும் விடு தி க ளில் உள்ள சமை யல் அறை, பொருட் கள் இருப்பு அறை ஆகி யவை ஆய்வு செய் யப் பட் டது. ஆய் வின் போது சமை ய லர் க ளுக்கு சுத் தம், சுகா தா ரம் பற் றிய விழிப் பு ணர்வு வழங் கப் பட் டது.
இது குறித்து உண வு பா து காப்பு அலு வ லர் கவிக் கு மார் கூறு கை யில், வல் வில் ஓரி விழா வில், தற் கா லி க மாக கடை நடத்தி உண வுப் பொருள் விற் பனை செய் ப வர் கள், அன் ன தா னம் வழங் கு ப வர் கள் உணவு பாது காப்பு துறை யின் பதி வுச் சான்று கட் டா யம் பெற வேண் டும். பதிவு பெறாத கடை கள் உட ன டி யாக அகற் றப் ப டும். அதி கப் ப டி யான நிறம் சேர்த்து தயா ரிக் கும் உணவு பொருட் கள் விற் பனை செய்ய தடை செய் யப் பட் டுள் ளது. அன் ன தா னத் திற்கு ஒவ் வொரு முறை உணவு சமைக் கும் போதும், 300 கிராம் உணவு மாதி ரி யாக எடுத்து வைக்க வேண் டும்.
உணவு வழங்க பாலித் தீன் கவர் களை பயன் ப டுத் தக் கூ டாது. இதை கண் கா ணிக்க இரண்டு குழு வி னர் ஈடு ப டுத் தப் பட உள் ள னர் என்று அவர் தெரி வித் தார்.

மாவட்டத்தில் தொடர் ஆய்வு ஒரு மாதத்தில் 1.25 டன் புகையிலை பொருள் பறிமுதல்

கோவை ஜூலை28:
உணவு பாது காப் பு துறை சார் பில் கடந்த ஒரு மாதம் நடத் திய ஆய் வில் 1.25டன் புகை யிலை பொருட் கள் பறி மு தல் செய் யப் பட் டுள் ளது.
கோவை மாவட் டத் தில் தடை செய் யப் பட்ட புகை யிலை பொருட் க ளின் விற் பனை குறித்து உணவு பாது காப்பு நிய மன அதி காரி விஜய் தலை மை யில் ஆய்வு நடத் தப் பட்டு வரு கி றது. இந்த ஆய் வில் குடோன் க ளில் புகை யிலை பொருட் கள் தேக் கி வைக் கப் பட்டு விற் பனை செய் வது தெரி ய வந் தது. இதனை தொடர்ந்து அதி கா ரி கள் மாந க ரின் பல் வேறு இடங் க ளில் நடத் திய ஆய் வில் குடோன் க ளில் இருந்த புகை யிலை பொருட் கள் பறி மு தல் செய் யப் பட் டது. இந்த புகை யிலை பொருட் கள் பெங் க ளூ ரில் இருந்து கோவை கொண்டு வரு வது தெரி ய வந் துள் ளது. இதனை தடுக்க தற் போது அதி கா ரி கள் நட வ டிக்கை மேற் கொண் டுள் ள னர்.
மேலும், சிறிய கடை க ளில் விற் பனை செய் யப் பட்டு வருதை தடுக் க வும் தொடர் ஆய்வு நடத்தி வரு கின் ற னர். கடந்த ஒரு மாதத் தில் அதி கா ரி கள் பல் வேறு பகு தி க ளில் மொத் தம் 1,458 கடை க ளில் ஆய்வு செய் துள் ள னர். இதில், 344 கடை க ளில் இருந்து 1.25 டன் புகை யிலை பொருட் கள் பறி மு தல் செய் யப் பட் டுள் ளது. இதன் மதிப்பு ரூ5.25 லட் சம். மேலும், 36 கடை க ளில் இருந்து மாதிரி எடுக் கப் பட்டு ஆய் வுக்கு அனுப் பப் பட் டுள் ளது.
இது த விர, தண் ணீர் பாட் டில் கள் குறித்து நடத் தப் பட்ட ஆய் வில் 7 நிறு வ னங் க ளின் மாதி ரி கள் எடுக் கப் பட்டு ஆய் வுக்கு அனுப் பப் பட் டுள் ள தாக உணவு பாது காப் புத் துறை அதி கா ரி கள் தெரி வித் த னர்.